การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารสด


การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารสด


     ปลาช่อน เป็นปลากินเนื้อ อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาช่อนจึงต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมเลี้ยงด้วยปลาเป็ด


1. อัตราปล่อยปลาช่อน
     ลูกปลาขนาด 8-10 เซนติเมตร น้ำหนัก 30-35 กรัม ควรปล่อยในอัตรา 40-50 ตัว ต่อตารางเมตร และเพื่อป้องกันโรคซึ่งอาจจะติดมากับลูกปลา ให้ใช้น้ำยาฟอร์มาลินใส่ในบ่อ เลี้ยงในอัตราความเข้มข้นประมาณ 30 ส่วนในล้านส่วน (ฟอร์มาลิน 3 ลิตร ต่อน้ำ 100 ตัน) ในวันแรกที่ปล่อยลูกปลาไม่จำเป็นต้องให้อาหาร (เพราะในบ่อจะมีอาหารในช่วงที่เราเตรียมบ่อเลี้ยงปลาแล้ว) แต่ควรเริ่มให้อาหารในวันรุ่งขึ้น

2. การให้อาหารปลาช่อน
     เมื่อปล่อยลูกปลาช่อนลงในบ่อดินแล้ว อาหารที่ให้ในช่วงลูกปลาช่อนมีขนาดเล็ก คือ ปลาเป็นผสมรำในอัตราส่วน 4 : 1 หรืออัตราส่วน ปลาเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ รำ 30 เปอร์เซ็นต์ หัวอาหาร 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณอาหารที่ให้ไม่ควรเกิน 4-5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวปลา วางอาหารไว้บนตะแกรงหรือภาชนะแนน ลอยไว้ใต้ผิวน้ำ 2-3 เซนติเมตร และวางไว้หลาย ๆ จุด

3. การถ่ายเทน้ำปลาช่อน
     ช่วงแรกความลึกของน้ำในบ่อควรอยู่ที่ระดับ 30-40 เซนติเมตร แล้วค่อย ๆ เพิ่มระดับน้ำสัปดาห์ละ 10 เซนติเมตร จนได้ระดับ 50 เซนติเมตร จึงถ่ายน้ำวันละครั้ง หลังจากอนุบาลลูกปลาช่อนในบ่อดินได้ประมาณ 2 เดือน ปลาช่อนจะโตไม่เท่ากัน ให้ใช้อวนลากลูกปลาเพื่อคัดขนาด มิฉะนั้นปลาขนาดใหญ่จะกินปลาขนาดเล็ก

4. การป้องกันโรค ของปลาช่อน
     ปลาช่อนที่เลี้ยงมักจะเกิดปัญหาคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ดี ซึ่งสาเหตุเกิดจากการให้อาหารที่มากเกินไปจนอาหารเหลือจนน้ำเน่าเสีย เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ โดยการหมั่นสังเกตว่าเมื่อปลาหยุดกินอาหารจะต้องหยุดการให้อาหารทันที


5. การเจริญเติบโตของปลาช่อน
     หลังจากอนุบาลลูกปลาช่อนในช่วง 2 เดือนแล้ว ต้องใช้เวลาเลี้ยงปลาช่อนอีกประมาณ 4-5 เดือน จะให้ผลผลิต 1-2 ตัว ต่อกิโลกรัม เช่น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน จะได้ผลผลิตมากกว่า 6,000 กิโลกัม

6. การจับปราช่อน
     เมื่อปลาช่อนโตได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการจึงจะจับปลาช่อนจำหน่าย ก่อนจับปลาช่อนควรงดให้อาหาร 1-2 วัน


ผลผลิต ปลาช่อน

     ช่วงเวลาในการเลี้ยงปลาช่อนประมาณ 8-9 เดือน สำหรับปลาลูกครอกส่วนปลาช่อนที่เริ่มเลี้ยงจากขนาดปลารุ่น 20 ตัว ต่อกิโลกรม ถึงขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้นจะใช้เวลาเลี้ยงอีกประมาณ 5 เดือน น้ำหนักจะอยู่ที่ระหว่าง 0.6-1.0 กิโลกรัม โดยทั่วไปน้ำหนักปลาที่ตลาดต้องการจะอยู่ที่ขนาด 0.5-0.7 กิโลกรัม ต่อตัว สำหรับอัตราแลกเนื้อประมาณ 5-6 : 1 กิโลกรัม ผลผลิต 12 ตัน ต่อไร่ สำหรับปลาช่อนผอมและเติดโตช้าเกษตกรผู้เลี้ยงเรียกว่าปลาดาบ

     นอกจากนี้น้ำที่ระบายออกจากบ่อปลาช่อน ควรนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลาบึก, ปลานิน, ฯลฯ หรือนำไปปล่อยลงในแปลงนา หรือนำไปรดพืชผลทางการเกษตร เพราะน้ำเหล่านี้มีสารอาหารบางอย่างที่พืชต้องการสูง

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน