การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงปลาช่อน ด้วยอาหารสำเร็จรูปอัดเม็ด


การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงปลาช่อน ด้วยอาหารสำเร็จรูปอัดเม็ด


ขั้นตอนการเลี้ยง
     แม้ว่าปลาช่อนจะเป็นปลากินเนื้อ แต่เกษตกรสามารถฝีกให้ปลาช่อนกินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดได้ และปลาช่อนที่ได้จากการเพาะในปัจจุบัน ลูกปลาจะเคยชินกับอาหารชนิดเม็ด เพราะเราหัดให้ลูกปลากินตั้งแต่ยังเล็ก


1. อัตราการปล่อยลูกปลาช่อน
     เมื่อลูกปลาช่อนมีขนาด น้ำหนัก 27-28 ตัว ต่อกิโลกรัม ปล่อยในอัตรา 700 กิโลกรัม หรือประมาณ 20,000 ตัว ต่อ 1 ไร่ ช่วงเวลาที่ทำการปล่อยลูกปลาช่อนเข้าบ่อควรจะปล่อยในช่วงเวลาเช้าหรือเวลาเย็น เพราะช่วงเวลาดังกล่าวแดดจะไม่จัดเกินไป

*** หมายเหตุ : ก่อนปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยงจะต้องปรับสภาพอุณหภูมิของน้ำในภาชนะลำเลียงและในบ่อให้ใกล้เคียงกัน สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาช่อนควรเป็นตอนเย็นหรือตอนเช้า และควรคัดขนาดลูกปลาช่อนให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด


2. การให้อาหารปลาช่อน
     เมื่อปล่อยลูกปลาลงบ่อแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องให้อาหารทันที (เพราะในบ่อจะมีอาหารในขั้นตอนที่เราได้เตรียมบ่อเลี้ยงปลาช่อนอยู่) ควรปล่อยให้ลูกปลาช่อนพักฟื้นประมาร 3-4 วัน จากนั้นจึงเริ่มให้อาหารซึ่งเป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำ โปรตีน 40-45 เปอร์เซ็นต์ โดย 2 เดือนแรกให้อาหาร 3 มื้อ คือ เช้า, เที่ยง, และเย็น แต่ละมื้อให้ประมาณ 9-10 กิโลกรัม เป็นอาหารเม็ดขนาดเล็ก ช่วงเดือนที่ 3 และ 4 ลดโปรตีนลงเหลือ 35-40 เปอร์เซ็นต์ ลดการให้เหลือ 2 มื้อ คือ เช้าและเย็น โดยแต่ละมือให้ประมาณ 20 กิโลกรัม จากนั้นเมื่อปลามีอายุเข้าเดือนที่ 5 จะให้อาหารเพิ่มเป็นมื้อละ 30 กิโลกรัม ลักษณะการให้อาหารจะเดินหว่านรอบ ๆ บ่อ

3. การเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อปลาช่อน
     ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำเดือนละ 1-2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามสภาพน้ำ เพราะการถ่ายน้ำบ่อย ๆ เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของปลา การเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารเม็ด น้ำไม่เน่าเสียงายเหมือนกับการเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารสด


4. การป้องกันโรค ของปลาช่อน
     การเลี้ยงปลาช่อนด้วยการให้อาหารเม็ดจะดูแลง่ายเพราะอาหารจะไม่จมน้ำ ขณะที่ให้อาหารสดจะจมน้ำถ้าเหลือจะเน้าเสียทำให้น้ำเน่าเสียตามไปด้วย และก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรค แต่อย่างไรก็ตามการเกิดโรคของปลาช่อนจะต้องจัดการเรื่องอื่น ๆ ประกอบกับการป้องกันจึงจะได้ผบ ซึ่งจะดำเนินการโดยเมื่อเลี้ยงได้ 15 วัน ให้เริ่มคุมหรือป้องกันโรคด้วยยาออกซิเททราชัยคลิน คลุกกับอาหารให้ปลาช่อนกิน 1-2 ครั้ง ต่อเดือน ในปริมาณยาตามที่บอกในฉลาก

5. อัตราการเจริญเติบโต ของปราช่อน
     เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 5 เดือน จะให้ผลผลิต 700 กรัม ต่อตัว เช่น เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน จะได้ผลผลิตมากกว่า 4,000 กิโลกรัม
   
* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน