การเลี้ยงปลาช่อน : ปัญหาและอุปสรรค ในการเลี้ยงปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : ปัญหาและอุปสรรค ในการเลี้ยงปลาช่อน


     1. ปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อและกินจุ จำเป็นต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงการเลี้ยง

     2. ต้นทุนอาหารการเลี้ยงปลาช่อนส่วนใหญ่หากใช้ปลาทะเลเป็นหลักซึ่งมีราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลทำให้มีต้นทุนการผลิตปลาช่อนสูงขึ้นตามไปด้วย

     3. การเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ ยังเลี้ยงอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากอาหารมีราคาแพง ต้นทุนสูง และลูกปลาที่ผลิตได้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ

     4. เนื่องจากการเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดยังมีผู้เลี้ยงจำนวนน้อย ทำให้ไม่มีผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับเลี้ยงปลาช่อนโดยเฉพาะ ต้องให้อาหารเม็ดสำหรับปลาดุกหรือปลาชนิดอื่นที่มีในท้องตลาดแทน

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน