การเลี้ยงปลาช่อน : การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาช่อน


     การเลี้ยงปลาช่อนเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้น เกษตรกรจะนิยมเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งจะมีหลักการเตรียมบ่อดิน เหมือนกับการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาทั่ว ๆ ไป ดังนี้


1. ตากบ่อให้แห้ง

2. ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพของดิน ในอัตรา ประมาณ 60-100 กิโลกรัม ต่อไร่ ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

3. ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลาช่อนในอัตรา ประมาณ 40-80 กิโลกรัม ต่อไร่

4. สูบน้ำเข้าบ่อโดยกรองน้ำเพื่อไม่ให้มีศัตรูของลูกปลาช่อนติดเข้ามากับน้ำด้วย จนกระทั่งมีระดับน้ำประมาณ 30-40 เซนติเมตร ทิ้งระยะไว้ 1-2 วัน จึงปล่อยลูกปลาช่อนลงบ่อ ลูกปลาช่อนจะได้มีอาหารกินหลังจากที่ได้เตรียมอาหารธรรมชาติในบ่อดิน (ตามข้อที่ 3)

*** หมายเหตุ : ก่อนปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยงจะต้องปรับสภาพอุณหภูมิของน้ำในภาชนะลำเลียงและในบ่อให้ใกล้เคียงกัน สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาช่อนควรเป็นตอนเย็นหรือตอนเช้า

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน